Barnehagen vår 40 år!


Denne uken har det vært fest i Åkra kirke. Mange små og store har fått være med å feire barnehagens 40 års jubileum. 

 

Bilde: Styreleder Jan Birger Medhaug og styrer Frøydis Hemnes

Takk til Jakob Nilsen som har bidratt med å hente inn de historiske opplysningene i saken

Historien til Kirketunet Barnehage henger sammen med historien til Åkra kirkesenter. Tankene og ideene om ei ny kirke på Åkra til erstatning for den gamle, går langt tilbake i tid. På slutten av 60-tallet og inn på 70-tallet ble tankene og ideene mer og mer konkrete.

Planer om nytt kirkesenter på Åkra på 70-tallet

Dette er hentet fra Haugesunds avis lørdag 21.08.1976:

Formannskapet i Karmøy drøfter langtidsbudsjettet for 1976/87 og det anføres at en ønsker å forsere Kirkesenter i Åkrehamn.

Haugesunds avis onsdag 01.09.1976

Overskrift; «Kirkesenter til 8 mill kr. på Grindhaug i Åkra»

En komite som ble opprettet av soknerådet året før (1975) har lagt fram sin utredning. Foreslår kirkebygg dimensjonert for 700 plasser som er det som er anbefalt av departementet for en befolkning på 10.000 mennesker. Videre foreslår komiteen at menighetsrådet vurderer andre arbeidsoppgaver ved kirken og man foreslår konkret barnehageplasser med to avdelinger for inntil 40 eller maks 3 avdelinger for inntil 60 barn.   Byggekostnadene er estimert til 8 mill. Komiteen tilrår at kirkesenteret utbygges i et byggetrinn.

Men de som jobba med dette hadde en stri tørn, og måtte tåle mye motgang;

Haugesunds avis tirsdag 08.10.1977

Overskrift; «Ingenting til kirkesenter i Åkrehamn»

Kirkelig Fellesråd i Karmøy har i forbindelse med 1978-budsjettet foreslått ført opp kr 200.000 til kirkesenter i Åkrehamn. Langtidsbudsjettet forutsetter at dette prosjektet blir realisert i perioden 1982/83. Karmøy formannskap har nedsatt plan- og byggekomite for senteret. I vedtaket forutsettes det at komiteen viser moderasjon og måtehold og at man legger opp til et praktisk og egnet kirkebygg. I vedtaket er det videre presisert at prosjektet vil bli gjennomført så snart kommunestyret finner dette prioriteringsmessig riktig. Planleggingsutgiftene forutsettes dekket av innsamlede midler, og finansrådmannen finner ikke å kunne foreslå noe særskillt beløp over budsjettet nå.

På familiegudsjenestene i Åkra kirke julaften 1977 gikk offeret til Åkra Kirkesenter. Innsamlingsarbeidet fortsatte i årene framover.

Det begynner å skje ting på 80 tallet

Haugesunds avis torsdag 15.11.1981

Orientering om stor aksjonsdag med innsamling/basar i flere omgang på kommende lørdag. Videre orienteres det om planleggingen av dugnadsopplegget. Det er registrert 329 personer som  vil yte dugnadsinnsats, og med en samlet arbeidstid på fjorten tusen arbeidstimer.

Dette fortsatte i alle år etterpå, helt fram til den tradisjonen vi ennå har med årlig kirkebasar som gir gode bidrag til driften av kirken vår.

Og motgangen fortsatte, vi leser videre fra avisa;

Haugesunds avis mandag 22.03.1982:

Overskrift; «Åkra kirkesenter ennå for stor»

Finansrådmannen påpeket at det foreslåtte bygget er for stort.

Etter dette ble det nok jobbet ganske aktivt inn mot det politiske miljøet, for et par månder etter denne siste nedturen kan vi lese videre;

Haugesunds avis tirsdag 29.05.1982:

Overskrift; «Kompromissløsning for Åkra Kirkesenter»

Karmøy formannskap har i siste møte vedtatt romprogram for Åkra Kirkesenter i Åkrehamn som betyr en utvidelse i forhold til finnansrådmannens innstilling, men redusert i forhold til forslaget fra plan- og byggenemnda. Som kjent har det vært en del diskusjon om størrelsen på kirkesenteret.

Det er vedtatt å legge til grunn Brandsberg-Dahls prinsippløsning for Åkra Kirkesenter med særskillt barnehagedel. Det var i finansrådmannens innstilling at 1.etasje eksklusivt barnehagedelen, skulle holdes innenfor en ramme på 1250 kvm. Dette utvidet formannskapet til 1500 kvm.

Sokkeletasjen skal gjøres ferdig som råbygg slik at menigheten senere kan innrede en funksjonell ungdomsavdeling, av finansrådmannen foreslått begrenset til 300 kvm. Dette arealet øket formannskapet til 500 kvm. Saken skal videre til endelig behandling i kommunestyret.

I flg Haugesunds Avis den 18/6 1982 ble dette endelig vedtatt i kommunestyret den 15.juni 1982. Etter det kan vi vel si at saker og ting begynte å ordne seg.

Da det utover i 1983 begynte å bli lite arbeid i den lokale byggebransjen løsna det skikkelig.

Haugesunds avis tirsdag 13.10.1983:

Overskrift; «Forsering av ny kirke i Åkra»

Formannskapet setter rammen til 16 mill hvorav 1,5 mill skal dekkes av menigheten. Det vises til en vanskelig sysselsettingssituasjon som årsak til at det nå er ønskelig med forsering av prosjektet. Dette gjorde at en kunne fortsette med selve kirkebygget straks barnehagebygget var ferdig.

Innvielse av barnehagen 

Så kom den store dagen da barnehagen kunne tas i bruk.

Haugesunds avis mandag 16.01.1984:

Overskrift; «Barna først i kirkesenteret i Åkrehamn»

Første heldagsbarnehagen i Åkra

Innviet lørdag 14.01.1984 med omvisning og fest.

Tilstede; Åkra sokneråd, plan og byggenemda for kirkesenteret, inventarnemda, teknisk rådmann, konsulenter, byggeleder og personalet. Styrer for barnehagen er Kjellaug Kråkenes fra Måløy.

Pris; 2,9 mill.

Brutto gulvflate på 384 kvm.

To avdelinger for 3-7 år med 18 barn i hver

En avdeling for barn under 3 år med plass til 8 barn

Til sammen 44 barn.

Arkitekt Brandsberg-Dahl i Stavanger.

I flg avisartikkelen var antall søkere mange, og barnehagen var fulltegnet ved oppstart.  

Finansiering av barnehagen

Mens en til bygging av kirkebygget hadde en «stri tørn» med å samle inn nok penger, var dette vesentlig lettere når det gjaldt barnehagen. Det foregikk en omfattende aktivitet med innsamling av midler med store basarer på ungdomsskolen både vår og høst.  I tillegg er det påfallende, når en leser gjennom gamle aviser fra denne tiden, at det ved begravelser på Åkra ble bedt om gaver til kirkesenteret.

Barnehagen ble i sin helhet fullfinansiert av Karmøy kommune og menigheten hadde ingen gjeld på barnehagen da den stod ferdig. Noe dugnadsarbeid ble selvsagt gjort i de ulike komiteene som var i arbeid i tillegg til noe arbeid med fullføring av utomhus arealene.

I og med at barnehagen hadde fullt belegg fra start var barnehagens økonomi relativt god disse første driftsårene.

Kirkesenteret ble vigslet Søndag 10.november 1985, altså nesten to år etter at barnehagen var tatt i bruk.

Nyere tid 

Endring i rammevilkårene for drift av av barnehagen førte til at de ansatte fra år 2000 og fram til 2015 var ansatt i kommunen.

Utover på 2000 tallet var det mangel på barnehageplasser. Kommunen var derfor ivrige etter å få til en utvidelse av barnehagen. Ulike alternativer ble drøftet. Arkitektene Brandsberg-Dahl ble igjen kontaktet og kom først med et forslag som bygget videre på den «byggestilen» som var på eksisterende bygg. Men etter en «kreativ prosess» i arkitektfirmaet endte en opp med det nybygget som ble tatt i bruk sent på året i 2013. 

I tillegg til selve nybygget ble eksisterende lokaler omfattende oppgradert. Det var derfor ikke mulig å ha noen ordinær drift i barnehagen. I nesten to og et halvt år før hadde barnehagen tilhold i midlertidige lokaler. Hele tiden ble kjelleren i kirken benyttet. Men fordi en gradvis økte barnetallet måtte en det siste halvannet året også leie lokaler i Pinsen i tillegg til lokalene i kirkekjelleren. Helt på slutten av denne perioden måtte en også bruke menighetssalen i kirka. Dette var en stri tørn for personalet.

Tilbygget fra 2013 har et areal på 710 kvm. Samlet areal er da nærmere 1100 kvm.

Kapasiteten er på litt over 100 barn fordelt på 6 avdelinger. For tiden har barnehagen 82 barn i 5 avdelinger. Antall årsverk er ca 20.

I året 2017 fikk barnehagen nytt navn. Åkra Sokneråds Barnehage var historie og Kirketunet ble det nye navnet.

Kirketunet barnehage er fra år 2020 registrert som aksjeselskap.

Svært mange har gjennom disse årene vært knyttet til barnehagen som ansatte og i styreverv. En spesiell takk til nåværende styrer, Frøydis Hemnes, og styreleder, Jan Birger Medhaug, som har ledet barnehagen i mange år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlig mat og god stemning på jubileumsfesten i Åkra kirke

Tilbake